Ống Gió Nối Hai Đầu Vuông-Tròn
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Co Nhưạ
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Vuông Thẳng
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Gió Rẻ Nhánh
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Co Rẽ Nhánh
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Tròn
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Co Ống Vuông
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống gió Sprial
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ
Ống Co Tròn Ghép Mũi
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ