Quạt Ly Tâm Thấp Áp CF
Công suất: 1
Lưu lượng gió: 2
10.000.000 đ Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62A
Công suất:
Lưu lượng gió:
1.000.000 đ Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62C
Công suất:
Lưu lượng gió:
1.000.000 đ Liên Hệ
Quạt Ly Tâm Thấp Áp 11-62E
Công suất:
Lưu lượng gió:
10.000.000 đ Liên Hệ
 Quạt Ly Tâm Thấp Áp XBF-A
Công suất:
Lưu lượng gió:
Liên Hệ