Quạt Thông Gió iFan/C
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
5.000.000 đ