Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-S
Lưu lượng: 2.280~5.700 m³/h
Công suất: 75~130W
600.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/A
+ Lưu lượng: 7.000 ~ 15.000 m³/h
+ CHUYỂN ĐỘNG TRỰC TIẾP
2.100.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/A
+ Lưu lượng : 30.000 ~ 44.500 m³/h
+ CHUYỂN ĐỘNG TRỰC TIẾP
6.700.000 đ
 Quạt Hướng Trục Tai Voi FAD-L
Lưu lượng: 2.280~5.700 m³/h
Công suất: 75~130W
600.000 đ