Quạt Thông Gió iFan/B
Công suất: 150~550 W
Lưu lượng gió: 7000~15000 m³/h
2.100.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/C
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
5.000.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/D
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
4.400.000 đ