Quạt Thông Gió iFan/B
Công suất: 150~550 W
Lưu lượng gió: 7000~15000 m³/h
2.100.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/A
Công suất: 370~700 W
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
6.700.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/C
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
5.000.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/D
Công suất: 0.37~1.1 kW
Lưu lượng gió: 25.000~44.500 m³/h
4.400.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/E
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 30.000 ~ 44.000 m³/h
4.600.000 đ
Quạt Thông Gió iFan/SP
Công suất: 0.75~1.1 Kw
Lưu lượng gió: 44.500~58.000
10.000.000 đ
Quạt thông gió dạng loa iFan-A
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 28.000~44.500 m³/h
6.800.000 đ
Quạt thông gió dạng loa iFan-C
Công suất: 0.55~1.1 kW
Lưu lượng gió: 43.000~44.500 m³/h
7.400.000 đ
Quạt thông gió dạng loa SMC
Công suất: 0.55~0.75kw
Lưu lượng gió: 43.000~44.500 m³/h
9.500.000 đ